diumenge, 4 de novembre de 2018


TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS

SETMANA DEL 22 AL 28 DE NOVEMBRE. SORT A TOTS I TOTES!4t ESO (TEMES 1-2-3)
·         CÀLCUL DE LOGARITMES
·         FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS (FACTORS I ARRELS)
·         IDENTITATS NOTABLES
·         CÀLCUL DEL RESIDU D’UNA DIVISIÓ (VALOR NUMÈRIC I RUFFINI)
·         RAONAMENT AMB POLINOMIS I ELS CONJUNTS NUMÈRICS
·         RESOLUCIÓ D’EQUACIONS
o   POLINÒMIQUES
o   LOGARÍTMIQUES
o   EXPONENCIALS
o   RACIONALS
o   RADICALS
·         PREGUNTA DE TEORIA
·         NOMBRES RACIONALS I IRRACIONALS


TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS
SETMANA DEL 22 AL 28 DE NOVEMBRE. SORT A TOTS I TOTES!
3r ESO (TEMES 1-2-3-4)
·         PREGUNTA DE TEORIA
·         CLASSIFICAR NOMBRES EN RACIONALS I IRRACIONALS
·         CÀLCUL DE LA FRACCIÓ GENERATRIU
·         OPERACIONS COMBINADES AMB ENETRS I FRACCIONS
·         OPERACIONS AMB RADICALS
·         OPERACIONS AMB NOTACIÓ CIENTÍFICA
·         DIVISIONS PER RUFFINI
·         IDENTITATS NOTABLES
·         FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS
·         OPERACIONS AMB FRACCIONS ALGEBRAIQUES
·         RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
o   NOTACIÓ CIENTÍFICA
o   RAONAMENT

TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS
SETMANA DEL 22 AL 28 DE NOVEMBRE. SORT A TOTS I TOTES!


2n ESO (TEMES 1-2-3-4)
·         CALCULAR MCM/MCD
·         OPERACIONS AMB ENTERS, FRACCIONS, POTÈNCIES I ARRELS
·         OPERACIONS COMBINADES AMB QUALSEVOL NOMBRE
·         PROPORCIONS
·         RELACIÓ ENTRE MAGNITUDS
·         ESCRIURE NÚMEROS EN NOTACIÓ CIENTÍFICA
·         CÀLCUL DE LA FRACCIÓ GENERATRIU
·         PREGUNTA DE TEORIA
·         RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
o   NOTACIÓ CIENTÍFICA
o   MCM/MCD
o   REGLES DE TRES (PROPORCIONALITAT SIMPLE I COMPOSTA)
o   FRACCIONS

TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS

SETMANA DEL 22 AL 28 DE NOVEMBRE. SORT A TOTS I TOTES!
 • 1r ESO (TEMES 1-2-3-4)
  ·         CALCULAR MCM I MCD
  ·         OPERACIONS COMBINADES AMB ENTERS
  ·         PREGUNTA DE TEORIA
  ·         TRAURE FACTOR COMÚ
  ·         SUMAR, RESTAR, MULTIPLICAR I DIVIDIR ENTERS.
  ·         OPERACIONS AMB POTÈNCIES
  ·         APLICAR CRITERIS DE DIVISIBILITAT
  ·         EXPRESSAR UN ENUNCIAT AMB NOMBRES ENTERS
  ·         OPERACIONS AMB FRACCIONS
  ·         RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
  o   MCM/MCD
  o   NOMBRES ENTERS
  o   POTÈNCIES
  o   FRACCIONS
  o   ARRELS

diumenge, 4 de febrer de 2018

TEMA 6. PROBLEMES AMB EQUACIONS. 2n ESO
TEMA 6. EQUACIONS 2n GRAU. 2n ESO
TEMA 6. EQUACIONS 1r GRAU. 2n ESO
VIDEO EQUACIONS PRIMER GRAU AMB DENOMINADORS. 1r ESO
VIDEO EQUACIONS PRIMER GRAU AMB PARÈNTESI. 1r ESO
VIDEO RESOLUCIÓ D'EQUACIONS DE PRIMER GRAU SIMPLES. 1r ESO
TEMA 7. PROBLEMES AMB EQUACIONS. 1r ESO
TEMA 7. EQUACIONS DE PRIMER GRAU. 1r ESO

TEMA 7. LLETRES I NOMBRES. 1r ESO

diumenge, 21 de gener de 2018

VIDEO EXPLICATIU GRAUS I RADIANS
VIDEO PASSAR DE RADIANS A GRAUS I AL REVÉS. 4t ESO
TEMA 5. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES D'UN ANGLE QUALSEVOL. 4t ESO
TEMA 5. SEMBLANÇA
VIDEO 2 RAONS TRIGONOMÈTRIQUES
VIDEO RAONS TRIGONOMÈTRIQUES
TEMA 5. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES D'UN ANGLE AGUT. 4t ESO
VIDEO INTERÉS SIMPLE I COMPOST
VIDEO PROPORCIONALITAT COMPOSTA
VIDEO REGLA DE 3 INVERSA
SOLUCIONS TEMA 6. 3r ESO
TEMA 6. PERCENTATGES. INTERÉS SIMPLE I COMPOST. 3r ESO
TEMA 6. PROPORCIONALITAT I GEOMETRIA. 3r ESO
TEMA 6. PROPORCIONALITAT COMPOSTA. 3r ESO
TEMA 6. PROPORCIONALITAT INVERSA. REPARTIMENTS. 3r ESO
TEMA 6. PROPORCIONALITAT DIRECTA. REPARTIMENTS. 3r ESO
VIDEO IDENTITATS NOTABLES 2n ESO
VIDEO DIVISIÓ DE POLINOMIS 2n ESO
VIDEO MULTIPLICAR I DIVIDIR MONOMIS 2n ESO
VIDEO MULTIPLICAR POLINOMIS 2n ESO
VIDEO MULTIPLICAR MONOMI PER POLINOMI 2n ESO
VIDEO SUMAR I RESTAR POLINOMIS 2n ESO
VIDEO PERCENTATGES 1r ESO
VIDEO REGLA DE TRES DIRECTA 
VIDEO TROBAR PROPORCIONS 1r ESO
VIDEO PROPORCIONS 1r ESO
VIDEO RAÓ 1r ESO
SOLUCIONS TEMA 6. 1r ESO
TEMA 6. PROBLEMES AMB PERCENTATGES. 1r ESO
TEMA 6. PERCENTATGES. 1r ESO
TEMA 6. MAGNITUDS DIRECTAMENT PROPORCIONALS. 1r ESO