dilluns, 20 d’abril de 2020


BILAL. NÚMEROS DECIMALES
REPÀS TEMES 1 i 2 D'ECONOMIA. 4t ESO
ACTIVITATS LOGARITMES I NOMBRES RACIONALS. 4t ESO
VIDEO LOGARITMES. 4t ESO
VIDEO JERARQUIA DE LES OPERACIONS. 3r ESO
VIDEO NÚMEROS RACIONALS I IRRACIONALS. 
VIDEO 4. LLENGUATGE ALGEBRAIC. 2n ESO
VIDEO 3. LLENGUATGE ALGEBRAIC. 2n ESO
VIDEO 2. LLENGUATGE ALGEBRAIC. 2n ESO

VIDEO 1. LLENGUATGE ALGEBRAIC. 2n ESO