dilluns, 30 de març de 2020

SOLUCIONS PÀG 160. ACT 14. 4t ESO
ECONOMIA. SOLUCIONS PÀG 129. ACT 10,11,12,15. 4t ESO
ACTIVITATS PER A ENTREGAR. PROGRESSIONS. 3r ESO
SOLUCIONS AUTOAVALUACIÓ. 3r ESO
SOLUCIONS PÀG 219:15 i 221:25. 3r ESO
VIDEO RESUM PROGRESSIONS. 3r ESO
RESUM PROGRESSIONS. 3r ESO

dimecres, 25 de març de 2020

VIDEO ECONOMIA. LA PRIMA DE RIESGO. 4t ESO
VIDEO ECONOMIA. LOS ÍNDICES BURSÁTILES. 4t ESO
VIDEO ECONOMIA. ¿COMO FUNCIONA LA BOLSA?4tESO
VIDEO ECONOMIA: LOS MERCADOS DE VALORES. 4t ESO
SOLUCIONS PÀG 224, ACT 33 I 43. 3r ESO
VIDEO DOMINI D'UNA FUNCIÓ AMB ARRELS D'ÍNDEX PARELL. 4t ESO
SOLUCIONS PAG 167: ACT 39; PÀG 160:ACT 9,12. 4t ESO
VIDEO REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE FUNCIONS LINEALS. 2n ESO
VIDEO SUMA DE n TERMES D'UNA PROGRESSIÓ GEOMÈTRICA. 3r ESO

VIDEO SUMA DE n TERMES D'UNA PROGRESSIÓ ARITMÈTICA. 3r ESO
SOLUCIONS PÀG 162. ACT 7,8 i 9. 2n ESO
RESUM TEMA FUNCIONS 2n ESO

BILAL 2º ESO. UNIDADES DE TIEMPO
ECONOMIA. SOLUCIONS PÀG 129. ACT 6,7,8. 4t ESO

SOLUCIONS PÀG 200. ACT 21 i 22.3r ESO

dilluns, 23 de març de 2020

VIDEO ECONOMIA: TARJETAS BANCARIAS: CRÉDITO Y DÉBITO. 4t ESO
SOLUCIONS PÀG 129. ACT 3,4,5. 4t ESO ECONOMIA
SOLUCIONS PÀG 159. ACT 1,5. 4t ESO
VIDEO 1: DOMINI D'UNA FUNCIÓ ON EL DENOMINADOR ÉS ZERO. 4t ESO
VIDEO DOMINI I RECORREGUT DE FUNCIONS. 
VIDEO ACTIVITAT 5 PÀG 159
SOLUCIONS PÀG 224. ACT 29, 30a,c, 31a. 3r ESO
SOLUCIONS PÀG 218. ACT 11, 12a. 3r ESO
VIDEO TERME GENERAL D'UNA PROGRESSIÓ GEOMÈTRICA. 3r ESO

VIDEO FÒRMULES, TAULES I GRÀFIQUES 2n ESO

diumenge, 15 de març de 2020

VIDEO FUNCIONS DEFINIDES A TROSSOS
TEMA 8: FUNCIONS     4t ESO

ÍNDEX
1. Correspondència i funció.
2. Funcions definides a trossos.
3. Propietats de les funcions
     3.1 Continuïtat
     3.2. Creixement
     3.3. Màxims i mínims
     3.4 Simetria.
     3.5. Periodicitat.
     3.6. Punts de tall amb els eixos.
     3.7. Acotació i assimptotes.
VIDEO TERME GENERAL PROGRESSIONS ARITMÈTIQUES
VIDEO PROGRESSIONS ARITMÈTIQUES
VIDEO COORDENADES CARTESIANES
VIDEO FUNCIÓ I CORRESPONDÈNCIA O RELACIÓ
MATEMÀTIQUES 2n ESO         TEMA 8: FUNCIONS

ÍNDEX
1. Coordenades cartesianes.
2. Correspondència i funcions.
3. Fòrmules, taules i gràfiques.
4. Propietats de les funcions.
5. Tipus de funcions