diumenge, 21 de gener de 2018

VIDEO EXPLICATIU GRAUS I RADIANS
VIDEO PASSAR DE RADIANS A GRAUS I AL REVÉS. 4t ESO
TEMA 5. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES D'UN ANGLE QUALSEVOL. 4t ESO
TEMA 5. SEMBLANÇA
VIDEO 2 RAONS TRIGONOMÈTRIQUES
VIDEO RAONS TRIGONOMÈTRIQUES
TEMA 5. RAONS TRIGONOMÈTRIQUES D'UN ANGLE AGUT. 4t ESO
VIDEO INTERÉS SIMPLE I COMPOST
VIDEO PROPORCIONALITAT COMPOSTA
VIDEO REGLA DE 3 INVERSA
SOLUCIONS TEMA 6. 3r ESO
TEMA 6. PERCENTATGES. INTERÉS SIMPLE I COMPOST. 3r ESO
TEMA 6. PROPORCIONALITAT I GEOMETRIA. 3r ESO
TEMA 6. PROPORCIONALITAT COMPOSTA. 3r ESO
TEMA 6. PROPORCIONALITAT INVERSA. REPARTIMENTS. 3r ESO
TEMA 6. PROPORCIONALITAT DIRECTA. REPARTIMENTS. 3r ESO
VIDEO IDENTITATS NOTABLES 2n ESO
VIDEO DIVISIÓ DE POLINOMIS 2n ESO
VIDEO MULTIPLICAR I DIVIDIR MONOMIS 2n ESO
VIDEO MULTIPLICAR POLINOMIS 2n ESO
VIDEO MULTIPLICAR MONOMI PER POLINOMI 2n ESO
VIDEO SUMAR I RESTAR POLINOMIS 2n ESO
VIDEO PERCENTATGES 1r ESO
VIDEO REGLA DE TRES DIRECTA 
VIDEO TROBAR PROPORCIONS 1r ESO
VIDEO PROPORCIONS 1r ESO
VIDEO RAÓ 1r ESO
SOLUCIONS TEMA 6. 1r ESO
TEMA 6. PROBLEMES AMB PERCENTATGES. 1r ESO
TEMA 6. PERCENTATGES. 1r ESO
TEMA 6. MAGNITUDS DIRECTAMENT PROPORCIONALS. 1r ESO