divendres, 15 de novembre de 2019


TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS
CURS 19/20

4t ESO (TEMES 1-2-3): DIMECRES 27 DE NOVEMBRE

·         CÀLCUL DE LOGARITMES
·         FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS (FACTORS I ARRELS)
·         IDENTITATS NOTABLES
·         CÀLCUL DEL RESIDU D’UNA DIVISIÓ (VALOR NUMÈRIC I RUFFINI)
·         RAONAMENT AMB POLINOMIS I ELS CONJUNTS NUMÈRICS
·         RESOLUCIÓ D’EQUACIONS
o   POLINÒMIQUES
o   LOGARÍTMIQUES
o   EXPONENCIALS
o   RACIONALS
o   RADICALS
·         PREGUNTA DE TEORIA
·         NOMBRES RACIONALS I IRRACIONALS


TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS
CURS 19/20

3r ESO (TEMES 1-2-3-4-5): DIMECRES 27 DE NOVEMBRE
·         PREGUNTA DE TEORIA
·         CLASSIFICAR NOMBRES EN RACIONALS I IRRACIONALS
·         CÀLCUL DE LA FRACCIÓ GENERATRIU
·         OPERACIONS COMBINADES AMB ENETRS I FRACCIONS
·         OPERACIONS AMB RADICALS
·         OPERACIONS AMB NOTACIÓ CIENTÍFICA
·         DIVISIONS PER RUFFINI
·         IDENTITATS NOTABLES
·         FACTORITZACIÓ DE POLINOMIS
·         OPERACIONS AMB FRACCIONS ALGEBRAIQUES
·         RESOLUCIÓ D’EQUACIONS I SISTEMES
·         RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
o   NOTACIÓ CIENTÍFICA
o   RAONAMENT
o   EQUACIONS I SISTEMES


TRIMESTRALS 1a AVALUACIÓ: CONTINGUTS
CURS 19/20

2n ESO (TEMES 1-2-3-4): DIJOUS 28 DE NOVEMBRE
·         CALCULAR MCM/MCD
·         OPERACIONS AMB ENTERS, FRACCIONS, POTÈNCIES I ARRELS
·         OPERACIONS COMBINADES AMB QUALSEVOL NOMBRE
·         PROPORCIONS
·         RELACIÓ ENTRE MAGNITUDS
·         ESCRIURE NÚMEROS EN NOTACIÓ CIENTÍFICA
·         CÀLCUL DE LA FRACCIÓ GENERATRIU
·         PREGUNTA DE TEORIA
·         RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
o   NOTACIÓ CIENTÍFICA
o   MCM/MCD
o   REGLES DE TRES (PROPORCIONALITAT SIMPLE I COMPOSTA)
o   FRACCIONS

dimecres, 15 de maig de 2019TRIMESTRALS                 3a AVALUACIÓ
del 23 al 29 de maig

1r ESO (TEMES 9 I RESUM DE GEOMETRIA: FOTOCÒPIES)

·         TAULES DE FREQÜÈNCIA

·         PARÀMETRES ESTADÍSTICS

·         GRÀFICS ESTDÍSTICS

·         TEOREMA DE PITÀGORES

·         OPERACIONS AMB ANGLES

·         LONGITUDS I ÀREES DE FIGURES2n ESO ( TEMES 8, 9 I 10)

·         PROPIETATS DE LES FUNCIONS (DOMINI, RECORREGUT, CONTINUÏTAT, CREIXEMENT, MÀXIMS I MÍNIMS…)

·         DONAR INFORMACIÓ SOBRE QUALSEVOL FUNCIÓ

·         TEOREMA DE PITÀGORES

·         TEOREMA DE TALES

·         TEOREMA DEL CATET I L’ALTURA

·         RAÓ DE SEMBLANÇA I ESCALES3r ESO (TEMES 11, 12 I 13)

·         PROPIETATS DE LES FUNCIONS (DOMINI, RECORREGUT, CONTINUÏTAT, CREIXEMENT, MÀXIMS I MÍNIMS…)

·         DONAR INFORMACIÓ SOBRE QUALSEVOL FUNCIÓ

·         POSICIÓ RELATIVA DE DUES RECTES

·         EQUACIONS DE LA RECTA

·         TAULES DE FREQÜÈNCIA

·         PARÀMETRES ESTADÍSTICS

·         GRÀFICS ESTDÍSTICS4t ESO (TEMES 10, 11 I ESTADÍDTICA I PROBABILITAT)

·         CÀLCUL DE LÍMIT

·         CÀLCUL DE DERIVADES

·         TAULES DE FREQÜÈNCIA

·         PARÀMETRES ESTADÍSTICS

·         GRÀFICS ESTDÍSTICS

·         CÀLCUL DE PROBABILITATS

dissabte, 2 de març de 2019

SOLUCIONS TEMA 8. 4t ESO
TEMA 8. OPERACIONS AMB FUNCIONS. 4t ESO
TEMA 8. DOMINIS, PUNTS DE TALL I SIMETRIES. 4t ESO
TEMA 8. CONTINUÏTAT, MONOTONIA I ASSIMPTOTES. 4t ESO
TEMA 7. INCIDÈNCIA. 4t ESO
TEMA 7. EQUACIONS DE LA RECTA. 4t ESO
TEMA 7. VECTORS. 4t ESO
SOLUCIONS TEMA 6. 4t ESO
TEMA 6. APLICACIONS A LA TRIGONOMETRIA. 4t ESO
TEMA 6. RESOLUCIÓ DE TRIANGLES QUALSEVOL. 4t ESO
TEMA 6. RESOLUCIÓ DE TRIANGLES RECTANGLES. 4t ESO
SOLUCIONS TEMA 10. 3r ESO
TEMA 10. PROGRESSIONS GEOMÈTRIQUES. 3r ESO.
TEMA 10. PROGRESSIONS ARITMÈTIQUES. 3r ESO
TEMA 10. TREBALLA AMB SUCCESSIONS. 3r ESO
SOLUCIONS TEMA 9. 3r ESO
TEMA 9. POLIEDRES I COSSOS DE REVOLUCIÓ. 3r ESO
TEMA 9. ÀREES I VOLUMS DE POLIEDRES. 3r ESO
SOLUCIONS TEMA 8. 3r ESO
TEMA 8. VECTORS I TRANSLACIONS. 3r ESO
SOLUCIONS TEMA 7. 3r ESO
TEMA 7. CIRCUMFERÈNCIA I CERCLE. 3r ESO
TEMA 7. LONGITUDS I ÀREES. 3r ESO
TEMA 7. TEOREMA DE PITÀGORES. APLICACIONS. 3rESO
TEMA 7. POLÍGONS. 3r ESO
TEMA 7. TRIANGLES. 3r ESO
SOLUCIONS TEMA 8. 2n ESO
TEMA 8. SITUACIONS REALS GRÀFIQUES. 2n ESO
TEMA 8. ESTUDI GRÀFIC DE FUNCIONS. 2n ESO
TEMA 8. EQUACIÓ DE LA RECTA. RECTES PARAL.LELES I SECANTS. 2n ESO
SOLUCIONS TEMA 7. 2n ESO
TEMA 7. SOLUCIÓ GRÀFICA DE SISTEMES. 2n ESO
TEMA 7. RESOLUCIÓ DE SISTEMES D'EQUACIONS. 2n ESO
TEMA 7. PROBLEMES AMB SISTEMES D'EQUACIONS. 2n ESO
SOLUCIONS TEMA 10. 1r ESO.
TEMA 10. EL METRE CÚBIC. 1r ESO
TEMA 10. EL METRE QUADRAT. 1r ESO
TEMA 10. SISTEMA MÈTRIC DECIMAL. 1r ESO
SOLUCIONS TEMA 8. 1r ESO
TEMA 8. REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS. 1r ESO
TEMA 8. FUNCIONS DE PROPORCIONALITAT DIRECTA. 1r ESO

TEMA 8. COORDENADES. 1r ESO

divendres, 1 de març de 2019


CONTINGUTS TRIMESTRAL 2a AVALUACIÓ (DEL 21 AL 27 DE MARÇ)

4t ESO (UNITATS 4-5-6-7-8)
·       RESOLUCIÓ DE PROBLES AMB:
o   INEQUACIONS
o   TRIGONOMETRIA
o   VECTORS
·        RELACIONS FONAMENTALS DE LA TRIGONOMETRIA
·        RELACIÓ ENTRE LES RAONS TRIGONOMÈTRIQUES DE DIFERENTS ANGLES
·        RESOLUCIÓ DE TRIANGLES: RECTANGLES I NO RECTANGLES
·        ANGLE QUE FORMEN DOS VECTORS
·        EQUACIONS DE LA RECTA
·        FUNCIONS DEFINIDES A TROSSOS
      PREGUNTA DE TEORIA
·        PROPIETATS DE LES FUNCIONS
CONTINGUTS TRIMESTRAL 2a AVALUACIÓ(DEL 21 AL 27 DE MARÇ)

3r ESO (UNITATS 5-6-7-9-10 I EL PUNT 8.1)
·        PREGUNTA DE TEORIA
·        RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
o   EQUACIONS I SISTEMES
o   REGLES DE TRES SIMPLES (DIRECTA I INVERSA) I COMPOSTA
o   PERCENTATGES I PERCENTATGES ENCADENATS
o   REPARTIMENTS DIRECTES I INVERSOS
o   RAONS I ESCALES
o   TEOREMA DE TALES
o   INTERÉS SIMPLE I COMPOST
·        CÀLCUL D’AREES I LONGITUDS DE FIGURES PLANES (POLIGONALS I CIRCULARS)
·        CÀLCUL D’ÀRRES I VOLUMS DE COSSOS
·        CÀLCUL DE VECTORS I OPERACIONS
·        SUCCESSIONS ARITMÈTIQUES I GEOMÈTRIQUES


CONTINGUTS TRIMESTRAL 2a AVALUACIÓ(DEL 21 AL 27 DE MARÇ)

2n ESO (UNITATS 4-5-6-7-8)
·        PREGUNTA DE TEORIA
·        EXPRESSAR EN LLENGUATGE ALGEBRAIC UN ENUNCIAT
·        RESOLUCIÓ D’EQUACIONS DE 1r I 2n GRAU
·        OPERACIONS AMB POLINOMIS
·        IDENTITAS NOTABLES
·        RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
o   REGLES DE TRES DIRECTES I INVERSES
o   PROPORCIONALITAT COMPOSTA
o   REPARTIMENTS DIRECTES I INVERSOS
o   PERCENTATGES
o   EQUACIONS
o   SISTEMES
·        PROPIETATS DE LES FUNCIONS


CONTINGUTS TRIMESTRAL MATEMÀTIQUES 2a AVALUACIÓ (DEL 21 AL 27 DE MARÇ)
1r ESO (UNITATS 5-6-7-8-10)
·        PREGUNTA DE TEORIA
·        ORDENAR NÚMEROS DECIMALS
·        RESOLDRE EQUACIONS
·        ESCRIURE UN ENUNCIAT EN LLENGUATGE ALGEBRAIC
·        REPRESENTAR FUNCIONS
·        RESOLUCIÓ DE PROBLEMES AMB:
o   NOMBRES DECIMALS
o   REGLES DE TRES
o   PERCENTATGES
o   EQUACIONS
o   GRÀFIQUES DE FUNCIONS
o   CANVIS D’UNITATS DE MESURA