dimecres, 15 de maig de 2019TRIMESTRALS                 3a AVALUACIÓ
del 23 al 29 de maig

1r ESO (TEMES 9 I RESUM DE GEOMETRIA: FOTOCÒPIES)

·         TAULES DE FREQÜÈNCIA

·         PARÀMETRES ESTADÍSTICS

·         GRÀFICS ESTDÍSTICS

·         TEOREMA DE PITÀGORES

·         OPERACIONS AMB ANGLES

·         LONGITUDS I ÀREES DE FIGURES2n ESO ( TEMES 8, 9 I 10)

·         PROPIETATS DE LES FUNCIONS (DOMINI, RECORREGUT, CONTINUÏTAT, CREIXEMENT, MÀXIMS I MÍNIMS…)

·         DONAR INFORMACIÓ SOBRE QUALSEVOL FUNCIÓ

·         TEOREMA DE PITÀGORES

·         TEOREMA DE TALES

·         TEOREMA DEL CATET I L’ALTURA

·         RAÓ DE SEMBLANÇA I ESCALES3r ESO (TEMES 11, 12 I 13)

·         PROPIETATS DE LES FUNCIONS (DOMINI, RECORREGUT, CONTINUÏTAT, CREIXEMENT, MÀXIMS I MÍNIMS…)

·         DONAR INFORMACIÓ SOBRE QUALSEVOL FUNCIÓ

·         POSICIÓ RELATIVA DE DUES RECTES

·         EQUACIONS DE LA RECTA

·         TAULES DE FREQÜÈNCIA

·         PARÀMETRES ESTADÍSTICS

·         GRÀFICS ESTDÍSTICS4t ESO (TEMES 10, 11 I ESTADÍDTICA I PROBABILITAT)

·         CÀLCUL DE LÍMIT

·         CÀLCUL DE DERIVADES

·         TAULES DE FREQÜÈNCIA

·         PARÀMETRES ESTADÍSTICS

·         GRÀFICS ESTDÍSTICS

·         CÀLCUL DE PROBABILITATS